تهران- دختری در حال پاک کردن شیشه های ماشین  !

www.Bo2aks.co.cc

تهران- دختری در حال پاک کردن شیشه های ماشین  !

 

www.Bo2aks.co.cc

وقتی این عکسارو دیدم اولش خیلی متاثر شدم پیش خودم فکر کردم این دختر جوان و کم سن و سال چه فرقی با بقیه جوانهای این شهر داره؟!

چرا باید با حسرت به دخترای همسن و سال خودش نگاه کنه و از خیلی تفریحات محروم باشه؟!!

ولی جدا از همه اینها خوشحالم که هنوز هستن آدمایی که برای امرار معاش و از روی بدبختی ;هنوز کار های شرافت مندانه انجام میدن هر چند کاری با مزد کم 

www.Bo2aks.co.cc

 

 

 www.Bo2aks.co.cc